SUMMER CAMP - WAŁCZ 23’ WINTER CAMP WARSZAWA 2023 ZAJĘCIA MASTERS

Nauka pływania

Grupy o różnym poziomie umiejętności. Na początku kursu przeprowadzamy test umiejętności i na podstawie poziomu umiejętności wyznaczamy cele i program treningowy.

PROGRAM SZKOLENIOWY

Nasz program szkoleniowy realizujemy w oparciu o: Ogólnopolski Program Nauczania Pływania, Katarzyna Kucia, Alicja Stachura , przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dodatkowo wspieramy się rozwiąza- niami The ASA Learn to Swim Companion - A guide for parents and learners .

 

CELE PROGRAMOWE:

1. Opanowanie umiejętności pływania.

2. Wdrażanie do dbałości o zdrowie.

3. Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

4. Prawidłowy i harmonijny rozwój.

5. Przeciwdziałanie wadom postawy.

6. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej przez całe życie. T

 

KORZYŚCI PŁYNĄCE UCZENIA SI Ę PŁYWANIA

Szeroko rozumiany sport odgrywa ważną rolę w życiu dziecka, gdyż w okresie dorastania następuje inten- sywny rozwój zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Udział w zajęciach sportowych kształtuje charakter młodego człowieka i wzbogaca jego osobowość. Według Amerykańskiego Związku Trenerów Pływania upra- wianie aktywności fizyczne j w środowisku wodnym rozwija 14 umiejętności , takich jak:

 

1. Sprawność fizyczna – pływanie jest najlepszym sportem kształtującym wysoką sprawność i kondy- cję fizyczną oraz zdrowie. Aspekty zdrowotne aktywności pływackiej dzieci i młodzieży oddziałują na całe życie.

 

2. Pewność siebie – podczas zajęć na pływalni dziecko zyskuje pewność siebie poprzez osiąganie swo- ich celów i pokonywanie „przeszkód”.

 

3. Samodyscyplina – jedną z najważniejszych zalet uprawiania pływania jest nauczenie dzieci samo- dyscypliny poprzez uczestnictwo w zajęciach. Proces nauczania i uczenia się pływania nie będzie skuteczny, jeśli brak w nim odpowiedniego porządku, zasad i dyscypliny.

 

4. Praca zespołowa – praca zespołowa powinna wspierać, dopingowa ć, inspirować. Możliwe jest to tylko dzięki wsparciu koleżanek i kolegów, jak również osoby prowadzącej zajęcia – instruktora bądź trenera pływania.

 

5. Zasada „fair play” – oznacza przede wszystkim szlachetność w walce sportowej, prowadzonej zaw- sze na miarę s woich najlepszych możliwości, zawsze w ramach reguł, które są dobrowolnie przyjmowane, jako warunek sprawiedliwej rywalizacji. Usprawnienie standardów obowiązujących w wieloletnim i wieloetapowym procesie szkolenia Zaszczepienie u dzieci i młodzieży miłości do sportu oraz do bezpiecznego spedzania czasu nad wodą Wszechstronny rozwój podstawowych umiejętności przydatnych w innych dyscyplinach sportowych Wzmacnianie odporności organizmu na infekcje Pływanie jako forma gimnastyki korekcyjnej

 

6. Ciężka praca – pływanie jest sportem, który wymaga nie tyle ogromnego nakładu pracy, ile syste- matyczności. Wraz z wiekiem i naby tym doświadczeniem dzieci rozumieją, że ich ciężka praca jest bezpośrednio związana z osiągniętymi przez nie rezultatami.

 

7. Cierpliwość – dzieci uczące się pływać zdają sobie sprawę, że efekty ciężkiej pracy na zajęciach nie będą widoczne od razu, a dopiero za tydzień, miesiąc czy pół roku.

 

8. Zarządzanie czasem – młodzi ludzie w okresie, gdy poddawani są systematycznym zajęciom, uzy- skują lepsze wyniki w szkole. Z powodu ograniczonego czasu na przebranie się przed i po zajęciach, dojazd na pływalnię czy inne czy nniki z tym związane .

 

9. Poświęcenie – przyszli adepci Legia Swimming Schools uczą się, że nie trzeba być najlepszym we wszystkim (w skokach, nurkowaniu, w poszczególnych stylach pływackich czy grach i zabawach), muszą spędzić dużo czasu na basenie , aby nabyć pewne umiejętności w środowisku wodnym.

 

10. Doskonalenie umiejętności – proces nauczania i uczenia się pływania odbywa się w środowisku wodnym, dlatego też ogromną rolę odgrywa o dpowiednia technika ruchu i ciąg ła praca nad nią.

 

11. Przyjaźń i szacunek – dziecko u czestniczące w zajęciach Legia Swimming Schools muszą szanować relacje koleżeńskie i ich ciężką pracę. Wspóln a ciężka praca oraz wspólny cel powodują, że z czasem dzieci nawiązują nowe przyjaźnie.

 

12. Wyznaczanie celów – już od najmłodszych lat dzieci muszą um iejętnie wyznaczać swoje cele, aby odpowiednio się motywować do ciężkiej i systematycznej pracy .

 

13. Odwaga – każdego dnia dzieci podczas zajęć w wodzi e testują siebie wzajemnie i mu szą czasami wygrać, a czasami przegrać. Odwaga nie jest tu cechą wrodzoną, a e fekt em ukształtowanym pod- czas zajęć.

 

14. Umiejętność doceniania wspierających osób – rodzice motywują dzieci do rozwijania nowych zdolności w odmiennym środowisku, wskazując na przydatność umiejętności pływania, instruktor, nauczyciel, trener uczy i inspiruje, a dzieci wspierają się nawzajem, aby osiągnąć swoje wyznaczone cele.

 

Dzieci poddane procesowi nauczania i uczenia się pływania szybciej rozwijają się w następujących dziedzinach:

  • Zdolności motorycznych i koordynacyjnych .
  • Z większania się możliwości koncentracji (skupienie na danej czynności).
  • Szybszego rozwoju intelektualnego.
  • Zachowań socjalnych.
  • Interakcji w społeczeństwie.
  • Pewności siebie.
  • Niezależności.
  • Łatwości radzenia sobie w sytuacjach nowych i nietypowych.

 

Pływanie jest jedną z najpopularniejszych form aktywności ruchowej, uprawianą bez względu na wiek, płeć, uzdolnienia ruchowe czy sprawność fizyczną. Aktywność fizyczna w środowisku wodnym niesie ze sobą war- tości: zdrowotne, utylitarne, estetyczne, rekreacyjne, korekcyjno - kompensacyjne, rehabilitacyjne, poznawcze, hedonistyczne o raz agonistyczne.

MULTIMEDIA
LOKALIZACJE LEGIA SWIMMING SCHOOLS
Zasięg Legia Swimming Schools

Liczba zawodników: 310

Liczba lokalizacji: 4

Liczba grup: 35

Legia Swimming Schools na YouTube